نشست تخصصی « توسعه کار آفرینی و اشتغال در نواحی روستایی با تاکید بر استان گیلان »در دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

تعداد بازدید:۲۸۷۳
نشست تخصصی « توسعه کار آفرینی و اشتغال در نواحی روستایی با تاکید بر استان گیلان »در دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت


( ۳ )